EYFS

EYFS Weekly Plan 18th May 2020


Previous Plans

EYFS Weekly Plan 20.4.20

EYFS Weekly Plan 27.4.20  –  EYFS Handwriting Resources

EYFS Weekly Plan 04.05.2020

EYFS Weekly Plan 11.05.20


 

Phonics Resources:

EYFS SUMMER 1 PHONICS LESSON TIMETABLE TAPESTRY

Videos:

 

EYFS PHONICS VIDEO SET 1

CH PHONICS : https://youtu.be/mBIZJ88ihcg

CH PHONICS 2 : https://youtu.be/XdsBJuM0GyE

SH PHONICS : https://youtu.be/c3Jmjm6FPQM

TH VOICED PHONICS : https://youtu.be/H1XMpcjr0uE

TH VOICED PHONICS 2 : https://youtu.be/kVSywMMyYC8

TH UNVOICED PHONICS : https://youtu.be/9XrwuP-JGmA

EYFS PHONICS VIDEO SET 2

AI PHONICS : https://youtu.be/kq-fBI7p6i4

EE PHONICS : https://youtu.be/qlfaFlVMVBU

IGH PHONICS : https://youtu.be/kgXvEOD8gPg

NG PHONICS : https://youtu.be/pxUkphj-gp0

EE IGH NG AI RECAP : https://youtu.be/sIt556QHqpI

EYFS PHONICS VIDEO SET 3

OA OO OO AR : https://youtu.be/vZwRt0rBk0k

OA PHONICS : https://youtu.be/Uq8VBn5W87g

OO PHONICS Short : https://youtu.be/rrtwLI-PR50

OO PHONICS Long : https://youtu.be/Jo4iyBsZTmQ

AR PHONICS : https://youtu.be/Idmyz6sY67o

EYFS PHONICS VIDEO SET 4

Monday 4 5 20 Phonics Video or – https://youtu.be/CZNiJyEto_o

Monday 4 5 20 Phonics Video or Part 2 – https://youtu.be/uU86KcuifV4

Tuesday 5 5 20 Phonics Video ur – https://youtu.be/qgKM0vi2Y1U

oi Phonics Video – https://youtu.be/sPxWEfAWOfI

or ur ow oi Part 1 – https://youtu.be/iACuzxuoXFs

or ur ow oi Part 2 – https://youtu.be/E6YSd9GStPs

ow Phonics Video – https://youtu.be/8ifJNXi8xT0

EYFS PHONICS VIDEO SET 5

Monday 11 05 ear – https://youtu.be/9vzIZHIuY0s

Tues 12 05 air Part 1 – https://youtu.be/hptthKKtAhs

Tues 12 05 air Part 2 – https://youtu.be/E04xV2VNzz8

Weds 13 05 ure – https://youtu.be/6TUZxe3IdhA

Thurs 14 05 er – https://youtu.be/4-nSQ0q2fsQ

Fri 15 05 ear air ure er – https://youtu.be/cozJYdkvQ1A